Достъп до обществена информация

 

Достъпът до обществена информация, съхранявана в Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) се предоставя на заявителите по реда, предвиден в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и съгласно Вътрешните правила на ДАЗД, след подаване и регистриране на заявление-образец.