Кариери

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители за длъжността „директор“ на дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“

Документи се подават до 12.00 часа на 11.12.2017 г. Списък на допуснатите кандидати

0 comments

ОБЩ КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

Документи се се подават до 16.00 часа на 04.12.2017 г. Допуснати кандидати  

0 comments

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители за 1 бройка за длъжността „юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“

Документи се подават до 16.00 часа на 23.11.2017г. Списък на допуснатите кандидати

0 comments

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители за 1 бройка за длъжността „старши експерт“ в отдел „Политики, стратегическо планиране и програми“ на дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“

Документи се подават до 23.11.2017г.  (16 часа) Списък на допуснатите кандидати  

0 comments

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

Списък на допуснатите кандидати

0 comments

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ЗА 1 БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО И ФИНАНСОВО-СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ“

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ЗА 1 БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ“  В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО И ФИНАНСОВО-СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ“ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: ДО 19-ТИ ЮНИ 2017Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

0 comments

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ “МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ-СЕВЕРЕН” НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “КОНТРОЛ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО”

Допуснатите кандидати да се явят на писмен изпит – решаване на тест  на 19.05.2017  г. (петък) от 11.00 часа в сградата на ДАЗД, гр. София, ул. „Триадица” № 2, ет. 5, западен коридор, стая № 657

0 comments

ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ “МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ – СЕВЕРЕН” /гр. Русе/ НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “КОНТРОЛ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО”

Краен срок за подаване на документи 20.04.2017 г. 16.00 часа.

0 comments

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА, СЪТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНАЦИЯ“ НА ДИРЕКЦИЯ „ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ ЗА ДЕТЕТО, СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И КООРДИНАЦИЯ“

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА, СЪТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНАЦИЯ“ СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРOДНА ЗАКРИЛА, СЪТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНАЦИЯ“ НА ДИРЕКЦИЯ „ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ ЗА ДЕТЕТО, СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И КООРДИНАЦИЯ“

0 comments

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ за 1 ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ – ЗАПАДЕН” (ГР. СОФИЯ) И За 1 ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ – СЕВЕРЕН” (ГР. РУСЕ) НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО”   1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове и други изисквания за заемане на…

Read more »

0 comments

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в отдел “Международна закрила, сътрудничество и координация” на Дирекция ” Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация”

за 1 бройка за длъжността „МЛАДШИ  експерт” В ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА, СЪТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНАЦИЯ“ НА ДИРЕКЦИЯ „ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ ЗА ДЕТЕТО, СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И КООРДИНАЦИЯ“             1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „младши експерт”: минимална степен на завършено образование: „професионален бакалавър по…”; професионална област – хуманитарни науки,…

Read more »

0 comments

Конкурс за длъжността “главен експерт” в отдел “Политики, стратегическо планиране и програми” на Дирекция “Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация”

Конкурс за длъжността “главен експерт” в отдел “Политики, стратегическо планиране и програми” на Дирекция “Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация” 1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „главен експерт”: минимална степен на завършено образование: „бакалавър”; професионална област – хуманитарни науки,  педагогически науки, социални, стопански и правни науки;…

Read more »

0 comments

Конкурс за длъжностите “главен инспектор” в Отдел “Мониторинг и контрол – Западен” и за “главен инспектор” в Отдел “Мониторинг и контрол – Южен” на Главна дирекция “Контрол по правата на детето”

Конкурс за длъжностите “главен инспектор” в Отдел “Мониторинг и контрол – Западен” и за “главен инспектор” в Отдел “Мониторинг и контрол – Южен” на Главна дирекция “Контрол по правата на детето”    1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „главен инспектор”: минимална степен на завършено образование: „бакалавър”; професионална област…

Read more »

0 comments

Конкурс за длъжността “държавен експерт” /2 бр./ в отдел “Политики, стратегическо планиране и програми” на Дирекция “Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация”

Конкурс за длъжността “държавен експерт” /2 бр./ в отдел “Политики, стратегическо планиране и програми” на Дирекция “Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация” 1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „държавен експерт”: минимална степен на завършено образование: „магистър”; професионална област – хуманитарни науки,  педагогически науки, социални, стопански…

Read more »

0 comments

Конкурс за длъжността „директор” на Дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“

 1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „директор”: минимална степен на завършено образование: „магистър”; професионална област – хуманитарни науки,  педагогически науки, социални, стопански и правни науки, здравеопазване и спорт; минимален ранг II младши и/или 5 години професионален опит в осъществяването на ръководни функции или в дейности, свързани с функционалните…

Read more »

0 comments

Конкурс за младши експерт в Дирекция “Държавна политика за детето”

Държавна агенция за закрила на детето обявява конкурс за назначаване на държавен служител на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители за младши експерт в дирекция „Държавна политика за детето” Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „младши…

Read more »

0 comments

Конкурс за длъжността “младши експерт” в Дирекция “Административно-правно и финансово-стопанско обслужване”

Държавна агенция за закрила на детето обявява конкурс за назначаване на държавен служител на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители за 1 брой младши експерт в Дирекция “Административно-правно и финансово-стопанско обслужване” 1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните…

Read more »

0 comments

Подбор на координатори за изпълнение на проект „Детство за всички”

Обявление за подбор на координатори за изпълнение на проект „Детство за всички” Предварителна информация Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” (ОП “РЧР”) е стратегически документ, който ще бъде рамка за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Европейския социален фонд (ЕСФ) на ЕС и националния бюджет в рамките на програмния период 2007 – 2013 г. и ще…

Read more »

0 comments

Kонкурс за длъжността инспектор в отдел „Мониторинг и контрол – западен” (гр. София) и инспектор в отдел „Мониторинг и контрол – северен” (гр. Русе) на Главна дирекция „Контрол по правата на детето”

24 Ноември 2016

Краен срок за подаване на документи – 16.00 часа на 05.12.2016 г.