Харта за детско участие

Възможностите, които имат децата и младите хора и приносът, който могат да дадат, са уникален ресурс за укрепване на демокрацията и социалното сближаване в европейските общества.

Насърчаването на детското участие дава възможност на децата да изразяват своето мнение и пълноценно да участват в процесите на взимане на решения при разработването на политики за тяхното бъдеще, както и да изградят активно гражданско общество. Зачитането на детските възгледи и мнения е необходимо, за да се гарантира ефективното прилагане на правото на детето неговият най-добър интерес да бъде от първостепенна важност при решаването на всички въпроси, които го засягат. Това изисква постоянна работа за повишаване осведомеността на децата по отношение на техните права и активното им включване в процесите на взимане на решения. Насърчаването на детското участие е основен принцип, който е залегнал в Националната стратегия за детето 2008-2018, Препоръката на Съвета на Европа до страните-членки за детското и младежкото участие, приета на 28.03.2012 г., както и като Стратегическа цел Четири: Насърчаване на детското участие в Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето 2012 – 2015 г.

С разработването на настоящата Харта Държавната агенция за закрила на детето си поставя за цел да подпомогне децата свободно да изразяват техните възгледи и на тези възгледи да се дава подходящата тежест във всички въпроси, които ги касаят; да гарантира, че всички деца и млади хора могат да упражняват своето право да бъдат чути и взети насериозно за всички въпроси, които ги засягат, включително в семейния живот, здравните и социални грижи, институционалните грижи, закрила на детето, осиновяване, образование, обществен живот, администрация, правни процедури, както и в осъществяването на обществената политика и демократичното взимане на решения на местно, регионално, национално и международно ниво.

За да се постигне реално детско участие, нивото на общуване на децата и младите хора следва да се децентрализира и концентрира последователно и взаимосвързано чрез: участие на ниво училище, на ниво община, на областно и на национално ниво.

Децата

 • В съветите на децата на училищно, общинско, областно и национално ниво могат да се включват деца и млади хора на възраст от 7 до 18 години, записани в редовна форма на обучение.
 • Не се допуска дискриминация на каквато и да е основа като раса, цвят, пол, език, религия, политическо или друго мнение, национален, етнически или социален произход, собственост, увреждане, сексуална ориентация или друг статус.
 • Необходимо е децата да притежават:
  • лидерски качества и креативност;
  • организаторски умения, както и умения да мотивират и обединяват връсниците си за определени каузи или събития;
  • умения да изразяват и защитават общото мнение, дори и то да е в противоречие с лично им мнение;
  • готовност за поемане на отговорност.

Училищата

 • Ученическият съвет на децата е орган на ученическото самоуправление, който дава възможност на учениците да участват активно в процеса на взимане на решения, касаещи училищния живот и ученическата общност.
 • Ученически съвет се създава във всяко средно общообразователно училище или професионална гимназия.
 • Директорите на училища следва да включат представителите на Ученическия съвет на децата при:
  • разрешаването на възникнали проблеми, свързани с организацията и протичането на учебния процес или на извънкласните дейности;
  • изработването на годишния план за часа на класа и правилника за вътрешния ред;
  • провеждането на дейности на класовете и общоучилищни изяви;
  • изграждане на информационни органи в училище (вестник, радио и др.);
  • работа по проекти съвместно с учители, училищно ръководство, родители.
 • Директорите на училищата/професиналните гимназии следва да определят представител от педагогическия състав на училището, който да координира работата на Съвета на децата в училище и да подпомага включването им в политиките на училището.

Относно общините

 • Всеки един ученически съвет участва с поне един представител в Общинския съвет на децата, който се създава с решение на кмета на общината и има консултативна роля относно въпросите на децата и младите хора.
 • Общинският съвет на децата започва работата си от 30 октомври на всяка календарна годна и заседава поне веднъж месечно. Заседанията се свикват от председателя на Общинския съвет на децата или от кмета на общината.
 • Кметовете на общини следва да включват представителите на Общинския съвет на децата при:
  • Разработването на проекти и развиването на дейности по приоритетни въпроси от живота на подрастващите в общината;
  • Приемането на нормативни и административни актове от общинския съвет и кмета, с оглед на тяхното социално въздействие върху децата и младите хора в общината;
  • Обсъждането и съгласуването на общинската стратегия за децата;
  • Оценяването на политиките и инициативите на държавни органи, общините и неправителствените организации по отношение на децата и младите хора.
 • Кметът на общината подпомага реализирането на детски и младежки инициативи на местно ниво и участието им в други такива на общинско, областно и национално ниво.
 • Кметът на общината определя представител на ръководената от него администрация, който консултира, координира и подпомага дейността на Общинския съвет на децата и поддържа връзка с ученическите съвети на децата в съответната община

Областите

 • Съставът на Областния съвет на децата се сформира от представители на общинските съвети на децата. Той има консултативна роля относно въпросите на децата и младите хора в подкрепа на правомощията на областния управител по отношение на политиките за децата.
 • Областният детски съвет започва работа през месец ноември на всяка календарна година и заседава поне веднъж на 60 дни. Заседанията се свикват от председателя на Областния съвет на децата или от областния управител.
 • Областните управители следва да включват представителите на Областния съвет на децата при:
  • Организирането на оценки и обществени обсъждания на потребностите на децата и младите хора в областта;
  • Обсъждането и съгласуването на политиките за децата на областно ниво;
  • Приемането на нормативни и административни актове от областния управител с оглед на тяхното социално въздействие върху децата и младите хора в областта;
  • Оценяването на политиките и инициативите на държавните органи, общините и неправителствените организации, с оглед на въздействието им върху децата и младите хора в областта.
 • Областният управител определя представител на своята администрация, който координира работата на Областния съвет на децата и поддържа връзка с общинските съвети на децата в областта.

Съвет на децата към Държавната агенция за закрила на детето

 • Представителите на областните съвети на децата избират представител на областта в Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/.
 • Заседанията на Съвета към ДАЗД се провеждат най-малко два пъти годишно. Заседанията се свикват от председателя на Съвета на децата към ДАЗД или от председателя на ДАЗД.
 • Председателят на ДАЗД включва представителите на Съвета на децата при:
  • създаването и реализирането на стратегии, политики и програми за закрилата и развитието на децата;
  • обсъждането на предложения до държавните институции и местните власти за развитие на образованието, детското здравеопазване, културните интереси и свободното време на децата и по всички други въпроси от интерес за децата;
  • осъществяването на идеи и проекти, насочени към повишаване благосъстоянието на децата.
 • Председателят на ДАЗД предприема действия да информира отговорните институции и местни власти за изразените от Съвета на децата становища и позиции.
 • Председателят на ДАЗД чрез членовете на Съвета на децата осигурява взаимовръзка между елементите на модела за детско участие реализирането на инициативи за популяризиране на правата на децата;
 • Председателят на ДАЗД запознава периодично Националния съвет за закрила на детето с изразените от Съвета на децата мнения и позиции, имащи отношение към политиките за децата и тяхното реализиране.