20.12.2019г.
На 18 декември 2019 г., Комисия, определена със заповед № РД-06-38/16.12.2019 г, на председателя на ДАЗД, за избор на юридическите лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/ за членове на Националния съвет за закрила на детето извърши преглед на подадените… More
20.12.2019г.
На 18 декември 2019 г., Комисия, определена със заповед № РД-06-38/16.12.2019 г, на председателя на ДАЗД, за избор на юридическите лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/ за членове на Националния съвет за закрила на детето извърши преглед на подадените… More
26.11.2019г.
21.01.2019г.
Проектът на Националната стратегия за детето 2019-2030 г. е разработен в съответствие с целите и основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето, а именно: недопускане на дискриминация; най-добрите интереси на детето; право на живот,… More
26.10.2018г.
Междуведомствената експертна работна група към Националния съвет за закрила на детето, отговорна за разработването на новата Национална стратегия на детето (2019 – 2030), обсъди на свое заседание визията, стратегическите цели и сферите на… More
09.09.2018г.
Тематичните области и структурата на новата Национална стратегия за детето обсъди междуведомствената експертна група към Националния съвет за закрила на детето, която е ангажирана със създаването на документа. Членовете й дискутираха постъпилите… More
09.05.2018г.
Ръководеното от председателя на ДАЗД, д-р Елеонора Лилова, заседание на НСЗД беше с акцент върху: Стартиране на работата по създаване на нов стратегически документ за детето Представяне на Доклада по изпълнението на НПЗД 2017 г. Представяне на… More
16.01.2018г.
Националният съвет за закрила на детето получи поздравителен адрес от г-н Славчо Атанасов, председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта към 44 Народно събрание. More
21.12.2017г.
На 14 декември 2017 г., Комисия, определена със заповед № РД-06-25/14.12.2017 г, на Председателя на ДАЗД, за избор на юридическите лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/ за членове на Националния съвет за закрила на детето извърши преглед на подадените… More
28.10.2017г.
На 27-28 октомври в гр. Пловдив се проведе изнесено заседание на Националния съвет за закрила на детето  с участието  на г-н Славчо Атанасов, председател на Комисията за децата, младежта и спорта. Г-н Атанасов изрази своята благодарност в ролята си… More

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.