Дейности към НСЗД

Изборна процедура за неправителствени организации, членове на НСЗД

В съответствие с Правилника за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето, на…
05.11.2018г.

Дейност на Националния съвет за закрила на детето

Националният съвет за закрила на детето e орган към Държавната агенция за закрила на детето  и има консултативни и…
05.11.2018г.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.