Дейности към НСЗД

Акт за създаване на Националния съвет за закрила на детето

Според чл. 18 на Закона за закрила на детето  към Държавната агенция за закрила на детето се създава Национален съвет…
30.11.2020г.

Изборна процедура за неправителствени организации, членове на НСЗД

В съответствие с Правилника за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето, на…
05.11.2018г.

Дейност на Националния съвет за закрила на детето

Националният съвет за закрила на детето e орган към Държавната агенция за закрила на детето  и има консултативни и…
05.11.2018г.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.