05.11.2018г.
В съответствие с Правилника за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето, на всеки две години се провежда процедура за избор на нови членове на Националния съвет за закрила на детето от квотата на… More
05.11.2018г.
Националният съвет за закрила на детето e орган към Държавната агенция за закрила на детето  и има консултативни и координационни функции. Той се състои от председател и членове Председател на съвета е председателят на Държавната агенция за закрила… More

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.