Указания за информационните карти

С влизане в сила на Закона за социалните услуги от 01.07.2020 г., Държавната агенция за закрила на детето няма законово основание да издава лицензи. Законът за социални услуги регламентира предоставянето на социални услуги на територията на Република България след издаване на лиценз от изпълнителния директор на Агенцията за качество на социалните услуги.

На основание чл. 112, (3) от Закона за социалните услуги доставчиците на социални услуги представят отчет в електронен формат на Агенцията за качеството на социалните услуги до 31 март.

За повече информация: https://www.mlsp.government.bg/agentsiya-za-kontrol-na-sotsialnite-uslugi