Кариери

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „мла…

И З В Л Е Ч Е Н И Е     От протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „младши експерт” в дирекция „…
27.09.2018г.

Конкурс за “ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР ” отдел „Мониторинг и контрол - западен“, главна ди…

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
19.09.2018г.

Конкурс за длъжността “ИНСПЕКТОР” отдел „Мониторинг и контрол - северен“, Главна…

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
19.09.2018г.