14.12.2020г.
Кодексът урежда производството по граждански дела. Съдилищата са длъжни да разгледат и разрешат всяка подадена до тях молба за защита и съдействие на лични и имуществени права. ⇒https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135558368 More
14.12.2020г.
Този кодекс урежда: издаването, оспорването и изпълнението на административните актове, както и оспорването по съдебен ред на подзаконови нормативни актове; разглеждането и решаването на сигналите и предложенията на гражданите и организациите;… More
11.12.2020г.
Предотвратяването на изоставянето на деца и настаняването им извън семейството е една от най-важните дейности за изпълнение на държавната политика в областта на обществената грижа за деца, насочена към намаляване броя на децата, отглеждани извън… More
10.12.2020г.
Законът за социалните услуги урежда предоставянето, ползването, планирането, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги в Р България. Целите на този закон са: гарантиране на равен достъп до социални услуги, отговарящи на… More
21.09.2020г.
През последните години се наблюдава тревожна тенденция за увеличаване на случаите на деца, израстващи в условията на раздяла/развод на родителите, при които те често са въвличани в спора между родителите и са лишавани от възможността да осъществяват… More
10.06.2020г.
Процедурата по кризисна интервенция се прилага при възникване на критично събитие и ситуация, която е много опасна или рискова, характеризира се с пострадали лица и тежки травми. Кризисната интервенция е комплексна, изчерпателна и многокомпонентна… More
28.05.2020г.
Резюме и анализ на на резултатите от проведено анкетно проучване за изследване функционирането и предприетите мерки в резидентните услуги и специализирани институции за деца  в условията на извънредно положение.  ⇒ Резюме на анализ More
07.02.2020г.
На 20 ноември 1989 г. Общото събрание на Организацията на обединените нации приема Конвенцията за правата на детето (КПД) – първата юридически обвързваща международна конвенция, която утвърждава човешките права на всички деца. КПД е най-всеобщо… More
07.02.2020г.
Конвенцията за правата на детето (КПД) е най-всеобщо приетият инструмент за правата на човека. Тя влиза в сила в България през юни 1991 г. и е част от вътрешното право на страната. Комитетът на ООН по правата на детето редовно изготвя доклади… More
10.12.2019г.
Методиката за управление на случай извежда разбирането за смисъла на социалната работа, като подход, който е насочен към детето и семейството и към тяхното социално обкръжение. Социалната работа с дете в риск следва да гарантира и защити неговите… More
09.12.2019г.
С ратифицирането на Конвенцията за правата на детето, всяка държава е поела отговорност, чрез правителството си и гражданското общество, да спазва задължения и да гарантира бъдещето на децата си, като поставя техните права в центъра на световната… More
23.11.2018г.
Същност на процеса на подготовка на детето за осиновяване. ⇒ Методически насоки      More

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.