23.11.2018г.
Същност на процеса на подготовка на детето за осиновяване   More
24.08.2017г.
Урежда условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135539991 More
24.08.2017г.
Урежда условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции; реинтеграция на детето в семейството; подкрепа на бременните жени, при които има основателен риск да изоставят… More
24.08.2017г.
Определя условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135475941 More
24.08.2017г.
Определя условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-549175804 More
24.08.2017г.
С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП) относно: 1. прилагането на някои изключения от приложното поле на ЗОП; 2. планирането и подготовката на възлагането на обществените поръчки; 3.… More
24.08.2017г.
С правилника се уреждат: 1. изпълнението на мерките за защита от домашното насилие; 2. взаимодействието на органите на държавната власт и юридическите лица, които работят за защита от домашно насилие; 3. финансирането на проекти на юридически лица с… More
24.08.2017г.
Урежда условията и реда за упражняване правото на гражданите в Република България на социално подпомагане чрез социални помощи и социални услуги. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-13038592 More
24.08.2017г.
Урежда условията и реда за прилагане на мерките за закрила на детето, лицензиране на доставчиците на социални услуги за деца, предоставяне на финансова помощ и/или помощ в натура и контрол по спазване правата на детето. http://www.lex.bg/bg/laws/… More
24.08.2017г.
Законът  урежда възникването, съдържанието и прекратяването на служебните правоотношения между държавата и държавния служител при и по повод изпълнението на държавната служба, доколкото друго не е предвидено в специален закон. http://www.lex.bg/bg/… More

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.