Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Становище на Държавна агенция за закрила на детето във връзка с реклама на фирма „Ново мес”

22.01.2014г.