Защитата на децата по време на протестите обсъди председателят на ДАЗД с министъра на труда и социалната политика и с главния секретар на МВР

15.08.2013г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева проведе срещи с министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов и с главния секретар на Министерството на вътрешните работи /МВР/ главен комисар Светлозар Лазаров. Основен акцент в тях беше обсъждането на сигналите на граждани и организации за участието на деца по време на организираните протести.

По време на разговора с министър Адемов беше дискутирана ролята на органите по закрила и по специално на служителите от отделите за закрила на детето. Тяхно законово задължение е да съблюдават спазването на правата на малолетните и непълнолетните по време на масовите мероприятия и да оказват подкрепа на родителите при риск за живота и здравето на децата.

Министерството на вътрешните работи ще следи за сигурността на подрастващите по време на протестите. Вече са предприети необходимите мерки, за да се гарантира сигурността им при подобни събития, заяви главният секретар на МВР. Според гл. комисар Лазаров е необходимо да се направи задълбочен анализ на съществуващото законодателство, за да може институциите по опазване на обществения ред, които са и органи по закрила, да могат да защитят правата на децата.

Ева Жечева декларира готовност за съвместни действия с МТСП и МВР с цел спазване на правата на децата, както и защитата им от нерегламентирано въвличане в мероприятия, които може да застрашат физическото, психическото и интелектуалното им развитие.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.