Мониторинг и контрол на правата на детето

26.07.2018г.

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето от всички държавни, общински и частни училища, детски градини и ясли, центрове за подкрепа за личностно развитие, лечебни заведения, дирекции "Социално подпомагане", доставчици на социални услуги за деца, юридически лица с нестопанска цел, специализирани институции за деца, както и проверки относно спазването на критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца (НКССУД).

Общата численост на персонала на дирекцията, която е натоварена с осъществяване на контролните функции, а именно Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ е 31 служители, в т.ч. директор, разпределени в 3 отдела – отдел „Мониторинг и контрол - западен”, с център в гр. София и изнесени работни места в гр. Враца, „Мониторинг и контрол – южен“, с център в гр. Бургас и изнесени работни места в гр. Пловдив и „Мониторинг и контрол – северен“, с център гр. Русе и изнесени работни места в гр. Варна.

В изпълнение на утвърдения годишен план за контролната дейност на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ за 2018 г., през месец февруари стартира тематична планова проверка във всички центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и специализираните институции за деца – домове за деца, лишени от родителска грижа, общо 296 обекта. През месец август стартира втора планова проверка във всички 91 дневни центрове за деца с увреждания.

 

Мониторинг и контрол през 2020 г.

През първото тримесечие на 2020 г. са извършени общо 35 проверки, от които 16 проверки по сигнал, 2 проверки за проследяване на дадени от председателя на ДАЗД задължителни предписания и 7 планови проверки.

Планови проверки

За 2020 г. ДАЗД планира извършване на 4 тематични планови проверки /общо 195 бр. проверки/  по предварително изработена методика и прилежащ към нея инструментариум за събиране на необходимата информация, при спазване на определен времеви и финансов график в следните обекти:

 

Последващи проверки за проследяване изпълнението на дадени задължителни предписания.

През 2020 г. са извършени 2 (две) проверки за проследяване на дадени от председателя на ДАЗД задължителни предписания след извършена проверка, както следва: в образователна институция – 1 бр. и Дирекция „Социално  подпомагане“ – 1 бр.

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, обявеното извънредно положение в Република България и Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, извършването на контролна дейност под формата на планови проверки от страна на ДАЗД е преустановено.

Проверки по сигнал

От 01.01.2020 г. до 17.03.2020 г. са извършени 16 проверки по сигнал, от които 8 проверки са относно спазване правото на детето за защита от насилие, регламентирано в чл. 19 от Конвенцията на ООН за правата на детето, 2 проверки, относно спазване на правата на детето, регламентирани в чл. 3 от КПД на ООН /в една от тях е изследвано и правото на детето, регламентирано в чл. 20 и чл. 25 от КПД на ООН/, 1 проверка на основание Закона за закрила на детето и 1 проверка по стандарти, съгласно Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца. Извършени са проверки в следните обекти:

1. ЦНСТДМУ – 2 проверки, относно спазване правото на детето, регламентирано в чл.19 от КПД на ООН

2. Образователна институция – 5 проверки, относно спазване правото на детето, регламентирано в чл.19 от КПД на ООН, във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за закрила на детето и чл. 11, ал. 2 от Закона за закрила на детето.

3. ДМСГД – 1 проверка, относно спазване на правата на детето, регламентирани в чл. 3, т. 1 и т. 2; чл. 20, т. 1 и т. 2 и чл. 25 от Конвенцията на ООН за правата на детето, както и чл. 10, ал. 1 от Закона за закрила на детето.

4. ДСП – 5 проверки, относно спазване правото на детето, регламентирано в чл. 3 от КПД на ООН и чл.10,ал.1 от Закона за закрила на детето.

5. ЦНСТДБУ – 1 проверка, относно спазване правото на детето, регламентирано в чл. 10, ал. 1 и чл.11, ал.2 от Закона за закрила на детето.

6. Център за работа с деца на улицата – 1 бр., относно спазване правото на детето, регламентирано в чл.19 от КПД на ООН и чл.11, ал. 2 от Закона за закрила на детето.

7. Център за обществена подкрепа – 1 бр., Приложение № 1 към чл.17 от НКССУД.

На основание Заповед № РД-02-117/23.10.2019 г. на Председателя на ДАЗД, стартира извършването на регулярни периодични проверки в Центъра за прием на обаждания на НТЛД 116 111. В хода на същите се изискват разпечатки за постъпилите обаждания, установява се броя на служителите на смяна, изискват се записи на произволно избран разговор, както и се прослушват такива, наблюдава се работата на консултантите и се водят беседи с тях и координатора. За извършените проверки се съставя протокол, копие от който се представя на Председателя на ДАЗД. Извършените през 2020 г. са на 03.01.; 09.01.; 15.01.; 23.01.;30.01.; 05.02.; 14.02.; 21.02.; 27.02.; 13.03.2020 г. Проверките се осъществяват ежеседмично.

През месец февруари ДАЗД стартира извършване на тематична планова проверка в 42 ЦСОП, относно спазването правата на детето, регламентирани в чл. 3, т. 2  и чл. 19, т. 1 и т. 2 от Конвенцията на ООН за правата на детето, както и чл. 11, ал. 2 от Закона за закрила на детето. Извършени са 7 бр. от планираните проверки.

Извършените планови проверки през първо тримесечие на 2020 г. са общо 17 бр.

Извършени планови проверки в Център за прием на обаждания на НТЛД 116 111, към Фондация „Асоциация Анимус“ – 10 бр. Център за специална образователна подкрепа /ЦСОП/ – 42 бр. Дирекция „Социално подпомагане“ /ДСП/ – 19 бр. Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ – 81 бр. Център за обществена подкрепа /ЦОП/ – 53 бр.

Мониторинг и контрол през 2019 г.

През 2019 година e извършено наблюдение в 4 обекта: Регистрационно-приемателен център (РПЦ) – гр. Харманли, обл. Хасково; Поправителен дом за непълнолетни момчета – гр. Враца; ОУ „Братя Миладинови“ – гр. Сливен и ОУ „Юрий Гагарин“ – гр. Сливен.

Целта на мониторинга в РПЦ – Харманли е повишаване качеството на грижа, подобряване на междуинституционалното сътрудничество и гарантиране правата на непридружени деца, чужди граждани. От мониторинга е установено, че има положителни промени, свързани с работата с непридружени деца. Освен включването им в образователната система и в курсове по български език, с тях се провеждат множество дейности за осмисляне на свободното време. За служителите са осигурени специализирани обучения, които да подобрят ефективността на работата. Всяко непридружено дете има отговорен служител, който проследява благосъстоянието му. Децата знаят кой е отговорен за тях и към кого да се обръщат при необходимост. Изготвяната бърза оценка дава възможност за оказване на първоначална помощ – за предоставяне на дрехи, оказване на медицинска грижа за продължаване на образованието. Непридружените деца се настаняват в отделни спални помещения от тези на останалите бежанци. Материалната база – сградите и дворното пространство, е подобрена.

Не е установено провеждане на индивидуална работа с деца във връзка с преживяна травма. Все още трудност представлява предприемане на мярка за закрила за непридружени деца, получили статут, поради което те продължават да са на територията на РПЦ.

Дадени са препоръки, свързани с подаване на сигнал до ДСП – Харманли при наличие на дете, нуждаещо се от закрила, и изготвяне на оценка на тези деца от социалните работници от отдел „Социална адаптация” при РПЦ – Харманли. Препоръчано е организиране на работна среща между представителите на отдел „Социална адаптация” при РПЦ – Харманли и отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – Харманли, с цел подобряване на междуинституционалното взаимодействие; иницииране на работна среща с представители на Агенцията за социално подпомагане и Националното сдружение на общините в Република България за обсъждане на проблемите свързани с гарантиране правото на закрила на непридружените деца и настаняването в социална услуга; при наличие на индикации за преживяна травма при дете отговорните служители да го насочват за психологическа подкрепа.

При осъществения мониторинг в Поправителен дом за непълнолетни момчета – гр. Враца са проучени честотата и начините на осъществяване на контакти на децата с техните роднини, предприеманите мерки и действия за защита от насилие, извършваната социална и корекционна работа с тях и подготовката за тяхната успешна ресоциализация, включително и взаимодействието с дирекциите „Социално подпомагане“ в страната.

За подобряване на организацията и качеството на работа с непълнолетните лишени от свобода и с мярка „Задържане под стража“ в Поправителен дом – гр. Враца, на началника на дома са дадени конкретни препоръки в посока: повишаване на информираността на непълнолетните лишени от свобода в правен аспект; отчитане на мнението им при изготвяне на меню за храненето; провеждане на анонимни анкетни проучвания; включване на униформените държавни служители, както и на педагозите в обучения за работа с деца, жертва на престъпление или извършили такова, за разпознаване на различните индикатори за насилие, в обучения за правата на децата и пр.; търсене на съдействието на дирекциите „Социално подпомагане” (ДСП) по настоящ адрес на децата, преди настаняването им в поправителния дом за предоставяне на информация за социалния статус на настанените деца и здравословното им състояние; създаване на организация за включването на лишените от свобода в спортни и културни мероприятия, включително и извън поправителния дом и др.

За резултатите от извършения мониторинг е уведомен министърът на правосъдието. 

Мониторингът в ОУ „Братя Миладинови“ и ОУ „Юрий Гагарин“ – гр. Сливен е осъществен във връзка с разпространена в социалните мрежи информация, че „социални работници ще отнемат деца от семействата“, при което е възникнала паника в учебните заведения в град Сливен. Родители масово са вземали децата си от училища в областния град и са отказвали да ги върнат. Целта на посещението е да бъде оказана подкрепа на ръководството и персонала, за преодоляване на напрежението и тревожността, създали се във връзка с ескалиралото напрежение. Установено е, че във връзка със ситуацията са предприети мерки за връщане на децата в училище. Проведени са родителски срещи с родители на деца от всеки клас, на които са били разяснени законовите разпоредби, обяснено им е, че деца се извеждат от семейството само с решение на компетентния съд. На срещите са присъствали представители на РУО – Сливен. На децата също са направени разяснения от класните ръководители и психолога в училището. Мобилни екипи, както и  класните ръководители и медиаторите, са посетили семействата в ромския квартал. При извършеното наблюдение в двете училища е установено, че учениците са спокойни, учебните занятия протичат нормално. Няма отсъстващи ученици заради възникналите страхове.

Резултати от проверки през първото полугодие на 2018 г.

През първото полугодие на 2018 г. са извършени общо 208 броя проверки. Видно от тяхното разпределение, при извършване на контролната си дейност служителите от ГДКПД са осъществили правомощията си в следните обекти: доставчици на социални услуги на деца - 164, от които центрове за настаняване от семеен тип - 157; образователни институции - 19, отдели "Закрила на детето" към дирекции "Социално подпомагане" - 13, специализирани институции за деца - 12.

През първото 6-месечие са проверени всички Центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания (126 бр.), Центрове за деца и младежи с потребност от постоянна медицинска грижа (8 бр.), както и ДДЛРГ (12 бр.) на територията на цялата страна, като към настоящия момент продължава плановата проверка в Центровете за настаняване от семеен тип за деца без увреждания.

Основната цел на тематичната планова проверка е да се изследват грижите, които се полагат и закрилата от насилие за децата, настанени в социални услуги от резидентен тип, ефективността в работата на ЦНСТ и ДДЛРГ по предотвратяване на различни видове насилие върху децата, както и да се планират адекватни политики за закрила на детето в процеса на деинституционализация, съобразно Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“.

На 07.08.2018 г. стартира планова проверка във всички 91 дневни центрове за деца с увреждания, социални услуги за деца, предоставяни както от общините, така и от лицензирани доставчици на социални услуги за деца. Предвижда се проверката да приключи до края на месец септември.

Основна цел на тематичната планова проверка е да да се направи моментна снимка за състоянието и качеството на услугите за деца с увреждания, предоставяни от лицензирани доставчици и от общините, да се изследват мерките за осигуряване на социални, здравни и интегрирани здравно-социални услуги за децата с увреждания и подкрепата, която се оказва на техните семейства.

Резултати от проверки през 2017 г.

През 2017 г. са извършени общо 414 броя проверки в следните обекти: 221 - в отдели "Закрила на детето" към дирекции "Социално подпомагане", 79 - на доставчици на социални услуги за деца, 74 - в лечебни заведения, 37 - в образователни институции (училища и детски градини), 3 - в специализирани институции. 

Служителите на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ към Държавна агенция за закрила на детето извършиха и 5 бр. тематични планови проверки по следните теми: 

1. Първата от тях е за изпълнение на задължението за съдействие по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за закрила на детето (ЗЗДет.) относно случаи на ранни раждания и бременности от малолетни/непълнолетни деца от страна на общопрактикуващи лекари. Извършената проверка е в 73 медицински практики. Основната й цел е да бъде събрана обективна информация за познаването и реалното спазване на задължението за съдействие по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за закрила на детето от страна на личните лекари по отношение на малолетните и непълнолетните бременни и родили деца, с оглед разработване на политики по превенция на проблема;

2. Втората планова проверка е на тема „Работа по случаи на родителски конфликти“, като тя е извършена в 42 дирекции „Социално подпомагане“ (ДСП), разположени в областните градове и в дирекции, за които през предходната година са установени нарушения в работата по тези случаи. Основната цел на проверката е да бъде събрана обективна информация за действията и мерките, които се предприемат от органа за закрила на детето на местно ниво в случаите на родителски конфликти, с оглед гарантиране на висшите интереси на децата и правото на детето, което е отделено от единия или от двамата си родители, да поддържа лични отношения и пряк контакт с двамата си родители редовно, освен ако това противоречи на висшите интереси на детето. В хода на плановата проверка е изследвано задължението на директорите на дирекциите „Социално подпомагане” за издаване на задължителни предписания при несътрудничещи родители за изпълнение на заложените в плановете за действие мерки и дейности и прилагане на санкционен механизъм при неизпълнение на влязло в сила задължително предписание;

3. Извършена е и планова проверка в 31 лицензирани доставчици на социални услуги за деца, предоставящи 37 услуги, на тема „Работа с деца в конфликт със закона, с деца с отклоняващо се или рисково поведение“. Основната цел на тематичната проверка е да бъде събрана обективна информация за ефективността на работата на лицензираните доставчици на различните като вид социални услуги, с деца с девиантно поведение или по-правилен термин, който се използва в международен план – деца в конфликт със закона, с деца с отклоняващо се или рисково поведение, работата с техните семейства и помощта и подкрепата, която им е оказвана за промяна на нагласите, рехабилитация и реинтеграция на детето. За реализирането на целта се изследва взаимодействието с органа за закрила на местно ниво – дирекция „Социално подпомагане”, както и с останалите отговорни институции – органите на МВР, общинска администрация, МКБППМН, образователни институции;

4. В периода август-септември 2017 г. е извършена планова проверка на всички 22 лицензирани доставчици на социални услуги за деца, предоставящи социалната услуга „Дневен център за деца с увреждания“ относно оказване на подходяща помощ на родителите и законните настойници , съгл. чл. 18, т. 2 от Конвенцията на ООН за правата на детето и правото на детето на специални грижи и развитие, съгл. чл. 23, т. 2 и т. 3 от същата Конвенция, както и Стандарти 1, 7 и 10 от Приложение 1 към чл. 17 от Наредба за критериите и стандартите на социални услуги за деца (НКССУД). Целта на проверката е изследване на  състоянието и качеството на услугите за деца с увреждания, предоставяни от лицензирани доставчици, като това бъде обвързано и с възможностите на родителите на деца с увреждания за пълноценен живот, заетост, спорт, рехабилитация и ползване на социални услуги за тях и техните деца с увреждания;

5. В периода ноември-декември 2017 г. са проверени всичките 147 дирекции „Социално подпомагане“, като повод за това е разпореждане на Върховна административна прокуратура (ВАП) на основание чл. 154, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт по реда на надзора за законност. Тя е насочена към спазване на Закона за закрила на детето, Закона за социалното подпомагане, Семейния кодекс и подзаконовите актове по прилагането им, които определят условията и реда за настаняване на деца извън семейството и вписването им в Регистъра на децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване. Основна цел на тематичната планова проверка е да бъде събрана обективна информация за предприетите действия и мерки, в изпълнение на задълженията на дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) за своевременно уведомяване на регионалните дирекции за социално подпомагане за вписване на деца в регистрите на деца, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, при настъпили за това основания за това, в т. ч. на условията и реда за настаняване на деца за отглеждане в специализирани институции, в приемни семейства или семейства на близки и роднини, в социални услуги от резидентен тип.

 

 

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.