Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Държавна агенция за закрила на детето обявява процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с

25.03.2016г.