Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Държавна агенция за закрила на детето”

31.07.2012г.