Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ „ПОДДЪРЖАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116 111"

27.08.2018г.