Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Национална програма за закрила на детето за 2008 г.

15.05.2008г.