Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Доклад за изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2010 г.

06.04.2011г.