Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Национална програма за закрила на детето за 2011 г.

06.04.2011г.