Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Доклад за изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2012 г.

12.06.2013г.