Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Доклад за изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2013 г.

18.06.2014г.