Състав на Национален съвет за закрила на детето

28.08.2018г.

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

 

Председател:

председател на ДАЗД и НСЗД    

Членове:

заместник- министър на труда и социалната политика;

заместник-министър на здравеопазването;

заместник- министър на образованието и науката;

заместник-министър на финансите;

заместник-министър на правосъдието;

заместник-министър на културата;

заместник-министър на  вътрешните работи;

заместник-министър на младежта и спорта;

заместник-министър на вътрешните работи;

управител на Националния осигурителен институт;

подуправител на Националния осигурителен институт;

заместник-председател на Националния статистическия институт;

изп. директор на агенция за социално подпомагане;

кмет на гр. Враца, представител на Националното сдружение на общините  в Република България;

секретар на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора;

директор на Националния център по наркомании и представители на 12 неправителствени организации.

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.