Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Предложения от заседание на Съвета на децата, проведено на 24-26 юни 2018 г. в гр. Велико Търново

26.06.2017г.