Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2014 Г.

01.03.2015г.