ПРАВИЛНИК ЗА СТРУКТУРАТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТ НА ДЕЦАТА

01.10.2018г.
Files

Правилникът на Съвета на децата съдържа целите, задачите и дейностите на детския консултативен орган към Държавната агенция за закрила на детето. В него са описани също така структурата и принципите на функциониране.

Документът е гласуван и одобрен на заседание на Съвета на децата, проведено на 25 септември 2019 г. в гр. София.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.