ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ "МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ - СЕВЕРЕН" /гр. Русе/ НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО"

10.04.2017г.
Файлове

Краен срок за подаване на документи 20.04.2017 г. 16.00 часа

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.