Конкурс за длъжност "старши инспектор" в отдел "Мониторинг и контрол - Северен" (гр. Варна)

09.05.2018г.
Файлове

Държавна агенция за закрила на детето

гр. София 1051, ул.Триадица” 2

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 за  1 бройка за длъжността „СТАРШИ ИНСПЕКТОР”

В ОТДЕЛ „МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ-СЕВЕРЕН“  (ГР. ВАРНА)

 НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО“

  1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „старши инспектор”: минимална степен на завършено образование: „бакалавър”; професионална област – хуманитарни науки, педагогически науки, социални, стопански и правни науки, математика и информатика, технически науки; професионален опит – 1 година или минимален ранг V младши; умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: да познава и да умее да прилага нормативната уредба, свързана с правата и закрилата на децата; добри компютърни, аналитични, организационни и комуникативни умения.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

  1. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: участва в упражняването на контролните функции на председателя на ДАЗД за спазване правата на детето и стандартите за социални услуги за деца; събира, обработва и систематизира информация във връзка с контролната дейност; работи по жалби и сигнали, свързана със системата за закрила на детето.
  2. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю.
  3. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса: писмено заявление по образец, съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл); декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл; копие от документ за придобитата образователна степен; копия от документ/и, удостоверяващ/и професионалния опит и/или ранга (ако има такъв).
  4. Документите се подават лично или от пълномощник в ДАЗД в срок до 10 календарни дни от публикуването на адрес: гр. София, ул. „Триадица” № 2; лица за контакт: Семра Сюлейман и Цанка Мехмедова, тел. 02/933-90-12, 02/933-90-22.
  5. Списъците и съобщенията във връзка с конкурса ще бъдат обявени на интернет страница на ДАЗД – www.sacp.government.bg и на информационното табло на администрацията.
  6. Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността – 510 лв. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Документите се подават до 12.00 часа на 21.05.2018 г.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.