Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2018 г.

28.02.2019г.