Доклади на България за изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на детето

07.02.2020г.

Конвенцията за правата на детето (КПД) е най-всеобщо приетият инструмент за правата на човека. Тя влиза в сила в България през юни 1991 г. и е част от вътрешното право на страната. Комитетът на ООН по правата на детето редовно изготвя доклади относно напредъка на всяка държава в прилагането на принципите на документа. Чрез тях също така се предоставят специфични препоръки за всяка страна в областта на закрилата на детето.

С докладите на България за изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на детето можете да се запознаете чрез:

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.