Препоръки към България на Комитета на ООН по правата на детето

07.02.2020г.

На 20 ноември 1989 г. Общото събрание на Организацията на обединените нации приема Конвенцията за правата на детето (КПД) – първата юридически обвързваща международна конвенция, която утвърждава човешките права на всички деца. КПД е най-всеобщо приетият инструмент в областта на правата на човека.

На 11 април 1991 г. с решение на Великото народно събрание Република България ратифицира Конвенцията на ООН за правата на детето. От месец юли 1991 г. тя е в сила за страната и е част от вътрешното право. България е сред първите държави, които я подписват, като след приемането и на двата факултативни протокола към Конвенцията, България своевременно ги ратифицира.

От своето създаване през 2001 г. Държавната агенция за закрила на детето чрез законодателни инициативи, разработени стратегически и програмни документи работи за прилагане на принципите и нормите на Конвенцията.

Комитетът на ООН по правата на детето изготвя периодично доклади относно напредъка на всяка държава в прилагането на принципите на КПД. Чрез тях също така се предоставят специфични препоръки за всяка страна в областта на закрилата на детето. Със заключителните наблюдения за България относно постигнатия напредък на страната, както и за отправените препоръки, можете да се запознаете тук:

⇒ Документ 1
⇒ Документ 2
⇒ Документ 3
⇒ Документ 4

⇒ Документ 5

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.