Информация дейностите по проект BG05M9OP001-3.014-0001 “Развити ефективни политики за спазване правата на децата“

12.06.2020г.

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) е бенефициент на проект BG05M9OP001-3.014-0001 “Развити ефективни политики за спазване правата на децата“, финансиран от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

За изпълнение на дейностите по проекта бяха избрани изпълнители по две обществени поръчки с предмет:

  1. „Провеждане на обучения на служителите на ДАЗД и представители на заинтересовани институции“ и
  2. „Анализ на резултатите от проучването и на процеса по детско участие“

Бяха сключени договори и договорите са изпълнени в срок.

По обществената поръчка с предмет „Провеждане на обучения на служителите на ДАЗД и представители на заинтересовани институции“ проведено обучение на над 100 експерти от Регионално управление на образованието – София – град, педагогически специалисти от средни столични училища, експерти от Агенцията за социално подпомагане, служители на Столична община и представители на Местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, както и експерти на Държваната агенция за закрила на детето. Объчението включваше теми относно спазването на правата на детето, включително разбирането и прилагането в практиката на правото на детско участие, установено в Конвенцията на ООН.

По обществена поръчка с предмет „Анализ на резултатите от проучването и на процеса по детско участие“ беше изготвен Анализ на резултатите от проучването и на процеса по детско участие.

Изготвеният Анализ включва:

  • сравнителен преглед на детското участие в Р България;
  • SWOT анализ;
  •  Обощени резултати от проведено анкетно проучване сред 50 представители на заинтересованите страни;
  • доклад с добри практики;
  • преглед на добри европейски практики;
  • проучване и анализ;
  • индикатори за мониториране и оценка на процеса на детското участие;
  • Дадени са предложения за законови разпоредби (в Закона за предучилищното и училищното образование; Закона за здравето; Закона за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и др.), които да постановяват правото на създаване на демократически формации в училищата, да утвърждават задълженията на родителите да изслушват децата си, да представят механизми за оплакване и обжалване във всички сфери на публичната политика, като образование, здраве, детска закрила, младежко правосъдие, както и да дефинират правото на независимо застъпничество и представителство при търсене на обезщетение срещу нарушаване на правата или при защита срещу преследване.

Основна препоръка в анализа е детското участие да бъде развито и подкрепено на местно ниво, както и да бъдат създадени условия на национално и местно равнище за споделяне на мнения от страна на децата.

Препоръките са насочени към:

Подобряване на разбирането на правата на децата, както от местните власти, така и от родители и общности чрез провеждане на събития, свързани с теми в сферата на детското участие; провеждане на срещи/семинари за представители на местната власт, където да бъдат обсъждани теми, свързани с детско участие; провеждане на срещи/семинари за родители, където да бъдат обсъждани теми, свързани с детско участие.

Подобряване на достъпа до информация за деца, свързана с местната власт чрез изграждане на портал или интернет пространство към страницата на ДАЗД, чрез което с децата на разбираем за тях език да се комуникират теми, които ги засягат; изграждане на пространство, в което децата да могат да изразяват своите позиции по теми и политики, които ги засягат; използване на съвременни и динамични канали за комуникация, които да привличат вниманието на децата по въпросите на детското участие и по теми, които ги засягат (напр. youtube канал или други популярни сред децата интернет базирани платформи); поместване на адаптирана информация за деца на сайтовете на всички общини; провеждане на регулярни срещи между представители на местната власт и представители на различни детски и училищни съвети, с информативен характер.

Извършване на оценка на правомощията на местната власт във връзка с децата, с цел да се установи кои решения следва да включват мненията децата и създаване на механизъм за определяне на сферите, засягащи пряко живота на децата по отношение на местните политики.

Създаване на механизми за включване на децата в процеса на вземане на решения, които  ги засягат на местно ниво, вземайки предвид развиващите се способности на детето. Механизмите следва да бъдат разработени в сътрудничество с деца и НПО (с опит в сферата на „детско участие“).

Създаване на условия за участие на деца в местните политики.

Подобряване на дейността на Съвета на децата на местно ниво, което може да се реализира  чрез разширяване на контакта на детските съвети със служители на местната власт (в това число и участие на представители на Съвета на децата в годишните срещи на общините и др. инициативи на Националното сдружение на общините); провеждане на ежегодни проучвания за нагласите на лица под 18 години, данните, от които да послужат за определяне на стратегии, приоритети и мерки и сфери за обсъждане с местната власт; активно взаимодействие и комуникация с висши служители на местната власт и др.

Ангажиментът за разпространение на резултатите от изготвения анализ е предвидено на бъде на членовете на Съвета на децата към ДАЗД, които в тясно сътрудничество с местната власт (община, МОН, МКБППМН, училищни власти и др.) да информират местната общност относно изводите и препоръките, съдържащи се в него.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.