Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Стратегически план на Държавната агенция за закрила на детето за периода 2014 – 2016 г.

30.11.2015г.