Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Мониторинг на прилагането на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция

26.07.2017г.