Основната задача на междуведомствената работна група е да следи за изпълнението на Националната програма за закрила на детето. Представителите на институциите в групата са лично упълномощени от членовете на Националния съвет за закрила на детето за участия и решения от оперативен порядък, засягащ междуинституционалната координация и изпълнението на Националната програма за закрила на детето.

 

Националната програма за закрила на детето 2019 г.

В съответствие със Закона за закрила на детето и Правилника за неговото прилагане, междуинституционалната работна група „Координация на дейностите и политиките“, към Националния съвет за закрила на детето изработи проекта на Националната програма за закрила на детето за 2019 г.

Националната програма обединява ангажиментите на държавни институции и неправителствените организации, ангажирани в изпълнението на дейностите за осигуряване и спазване на правата на децата в Република България в съответствие с техния най-добър интерес.

При разработване на НПЗД 2019 г. за пръв път се използва подход, който следва етапите на детското развитие от началото на бременността на майката до навършването на 18-годишна възраст на детето. Този подход позволява да бъдат по-точно идентифицирани рисковете и заплахите за детското развитие и дава възможност да се бединяват усилията на органите за закрила на детето за намеса и подкрепата за детето и семейството.

Основните предизвикателства по отношение на политиките за деца и системата за закрила на детето през 2019 г., са свързани със стартирането на работата по създаването на нов Закон за детето и семейството, създаването на Национална стратегия за ранно детско развитие, както и продължаване на работата по окончателното приемане на проекта на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.