Групата има мандат да изготви институционален механизъм за координиране, мониториране и отчитане на всички дейности, свързани с изпълнението на препоръките на Комитета по правата на детето на ООН. Междуведомствената експертна група има за цел да формулира препоръки за подобряване на координацията между органите за закрила за изпълнение на препоръките към България, направени от Комитета на ООН по правата на детето.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.