Нормативна база

Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях

Урежда условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135539991

0 comments

Наредба за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция

Урежда условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции; реинтеграция на детето в семейството; подкрепа на бременните жени, при които има основателен риск да изоставят детето след раждането. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135471082

0 comments

Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

Определя условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135475941

0 comments

Наредба № І-51 от 12 март 2001г. за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето

Определя условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-549175804

0 comments

Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП) относно: 1. прилагането на някои изключения от приложното поле на ЗОП; 2. планирането и подготовката на възлагането на обществените поръчки; 3. провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и на конкурс за проект; 4. съдържанието на документите за участие…

Read more »

0 comments

Правилник за прилагане на Закона за защита от домашното насилие

С правилника се уреждат: 1. изпълнението на мерките за защита от домашното насилие; 2. взаимодействието на органите на държавната власт и юридическите лица, които работят за защита от домашно насилие; 3. финансирането на проекти на юридически лица с нестопанска цел за разработване и изпълнение на програмите и обучението по чл. 6, ал. 7 от Закона…

Read more »

0 comments

Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане

Урежда условията и реда за упражняване правото на гражданите в Република България на социално подпомагане чрез социални помощи и социални услуги. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-13038592

0 comments

Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето

Урежда условията и реда за прилагане на мерките за закрила на детето, лицензиране на доставчиците на социални услуги за деца, предоставяне на финансова помощ и/или помощ в натура и контрол по спазване правата на детето. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135469520

0 comments

Закон за държавния служител

Законът  урежда възникването, съдържанието и прекратяването на служебните правоотношения между държавата и държавния служител при и по повод изпълнението на държавната служба, доколкото друго не е предвидено в специален закон. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134673408

0 comments

Закон за достъп до обществена информация

Законът урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, както и с повторното използване на информация от обществения сектор.  http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134929408

0 comments

Закон за административните нарушения и наказания

Законът определя общите правила за административните нарушения и наказания, реда за установяване на административните нарушения, за налагане и изпълнение на административните наказания и осигурява необходимите гаранции за защита правата и законните интереси на гражданите и организациите.  http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2126821377

0 comments

Закон за интеграция на хората с увреждания

Урежда обществените отношения, свързани с интеграцията на хората с увреждания.  http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135491478

0 comments

Закон за защита от домашното насилие

Урежда правата на лицата, пострадали от домашно насилие, мерките за защита и реда за тяхното налагане.  http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135501151

0 comments

Закон за защита от дискриминация

Осигурява на всяко лице правото на равенство пред закона; равенство в третирането и във възможностите за участие в обществения живот; ефективна защита срещу дискриминацията. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135472223

0 comments

Закон за cемейни помощи за деца

Урежда условията за придобиване правото на семейни помощи при бременност, раждане и отглеждане на деца и реда за тяхното предоставяне.  http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135441920

0 comments

Закон за социално подпомагане

Урежда обществените отношения, свързани със социалното подпомагане на гражданите в Република България. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134405633

0 comments

Закон за закрила на детето

Урежда правата, принципите и мерките за закрила на детето, органите на държавата и общините и тяхното взаимодействие при осъществяване на дейностите по закрила на детето, както и участието на юридически лица с нестопанска цел и физически лица в такива дейности.  http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134925825

0 comments

Семеен кодекс

Семейният кодекс урежда отношенията, основани на брак, родство и осиновяване, както и настойничеството и попечителството. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135637484

0 comments

Кодекс за социално осигуряване

Този кодекс урежда обществените отношения, свързани с държавното обществено осигуряване при общо заболяване, трудова злополука, професионална болест, майчинство, безработица, старост и смърт. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/1597824512

0 comments

Наредба за административното обслужване

Урежда общите правила за организация на административното обслужване в администрацията. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135535261

0 comments

Закон за предучилищното и училищното образование

Законът урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно и училищно образование, както и с устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на системата на предучилищното и училищното образование. http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136641509

0 comments

Наредба за приобщаващото образование

Наредбата урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на приобщаващото образование на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование, както и дейността на институциите в тази система за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.  http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136927891

0 comments

Закон за обществените поръчки

Законът определя условията и реда за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки или услуги и за провеждане на конкурси за проект от възложители с цел осигуряване на ефективност при разходването на: 1. публичните средства; 2. средствата, предоставяни от европейските фондове и програми; 3. средствата, свързани с извършването на дейности в секторите на водоснабдяването, енергетиката,…

Read more »

0 comments

Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга “център за социална рехабилитация и интеграция”

0 comments

Методика за условията и начина за предоставяне на социалните услуги в център за обществена подкрепа

0 comments

Указания за изготвяне на социален доклад до съдебен орган при спор относно упражняване на родителски права, режим на лични контакти, разрешение за излизане в чужбина /при условията на заместващо съгласие/ и др.

0 comments

Становище за пътуване на деца в чужбина и споделеното родителство

0 comments

Закон за закрила на детето

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134925825

0 comments

Устройствен правилник на Държавна агенция за закрила на детето

С правилника се определят дейността, структурата, организацията, функциите и числеността на персонала на Държавна агенция за закрила на детето. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-12311545

0 comments

Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга “център за настаняване от семеен тип”

0 comments

Конвенция за престъпления в кибернетичното пространство

Приета на 109 заседание на Комитета на министрите на Съвета на Европа и открита за подписване в Будапеща на 23 ноември 2001 г.

0 comments

Хагска конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

Конвенцията се прилага по отношение на всяко дете, което е имало обичайно местопребиваване в договаряща държава непосредствено преди да бъде нарушено правото на упражняване на родителски права или правото на лични отношения.

0 comments

Конвенция на Съвета на Европа за борба с трафика на хора

Ратифицирана със закон, приет от 40-то Народно събрание на 7 март 2007 г. – ДВ, бр. 24 от 2007 г. В сила за Република България от 18 юни 2007 г.

0 comments

Етичен кодекс за работещите с деца

Стандарти за етично поведение на работещите с деца в сферите на: образование, здравеопазване, социални грижи, правосъдие, вътрешни работи и др.

0 comments

Практически насоки за работещите в образователната система за подкрепа на детето в ситуации на раздяла и конфликт между родители

0 comments

Методическо ръководство по превенция на изоставянето на деца на ниво родилен дом

0 comments

Методическо ръководство за предоставяне на социална услуга “Кризисен център”

0 comments

Отпускане на социални помощи по Закона за закрила на детето

Съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗЗДет.за подкрепа на детето и семейството може да се отпуска финансова помощ в пари и/или натура.

0 comments

Настаняване в приемно семейство, като мярка за закрила на детето

0 comments

До участниците в предизборната кампания за избор на органи на местно самоуправление – Обръщение на председателите на ДАЗД, ЦИК и СЕМ

0 comments

Методика за условията и начина на предоставяне на социалната услуга “Приемна грижа”

Предоставяне на социална услуга “Приемна грижа” – част І. Предоставяне на социална услуга – част ІІ. Програма за обучение на кандидатите за приемно семейство.  

0 comments

Становище на Държавна агенция за закрила на детето относно събарянето на незаконни къщи в горски масив до Парк „Аязмо” на гр. Стара Загора и необходимостта от предприемане на мерки и действия по отношение на децата, които живеят в тези домове

0 comments

Становище на МТСП, ДАЗД и АСП относно констатации и препоръки на Омбудсмана на Република България в качеството му на Национален превантивен механизъм по отношение на установени проблеми при извършване на проверки в ЦНСТ за деца и младежи

0 comments

Обръщение на председателя на ДАЗД във връзка с въвличането на деца в прояви на политически партии

0 comments

Становище на ДАЗД относно необходимите мерки и нормативни промени за ограничаване на ранни раждания и защита на правата на децата

0 comments

Становище на ДАЗД относно мерки за предотвратяване на инциденти с деца, във връзка със случая с пострадалото дете в Гранд Мол – Варна

0 comments

Становище на Държавна агенция за закрила на детето във връзка с реклама на фирма „Ново мес”

0 comments

Становище на Държавна агенция за закрила на детето по проекта за Национална здравна стратегия 2014 г. – 2020 г.

0 comments

Становище относно: Изнесени публикации в медиите за случаи на насилие над малолетни деца в семейна среда

0 comments

Становище на ДАЗД относно разпространения в интернет клип на група „СТЗ отбора” с участието на деца, съдържащ сцени на насилие и употреба на наркотици

0 comments

Становище на ДАЗД относно спазване на правата на децата бежанци

0 comments

Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца

Урежда критериите и стандартите за социални услуги за деца и контрола по тяхното спазване. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135474534

0 comments

Кодекс на международното частно право

Кодексът урежда международната компетентност на българските съдилища, на други органи и производството по международни граждански дела; приложимото право към частноправните отношения с международен елемент; признаването и допускането на изпълнение на чуждестранни решения и други актове в Република България.  http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135503651

0 comments

Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места

Определя  условията и реда, при които се осъществява специализирана закрила на деца на обществени места. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135469833

0 comments

Методически указания за контрол по спазването на стандартите за качество на социалните услуги за деца

0 comments

Препоръка 190 относно забраната и незабавни действия за ликвидирането на най-тежките форми на детския труд

Генералната конференция на Международната организация на труда, свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда и провела своята 87-ма сесия на 1 юни 1999 година.

0 comments

Превенция на първичната форма на насилие към децата: изоставянето при раждане

Резолюция 1624(2008) на ПА на Съвета на Европа.

0 comments

Методическо указание за разработване на индивидуален план за грижи в специализирана институция за деца

0 comments

Методически указания за контрол по спазването правата на детето

0 comments

Конвенция на Съвета на Европа за закрила на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие

Комитетът на министрите на Съвета на Европа взе под внимание настоящия Обяснителен доклад на 1002-рото си заседание на ниво заместници на 12 юли 2007 г. Конвенцията бе представена за подписване в Лансароте (Испания) на 25 октомври 2007 г. по повод 28 Конференция на европейските министри на правосъдието.

0 comments

Конвенция на СЕ за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права

Ратифицирана със закон, приет от 39-то НС на 26.02.2003 г. – ДВ, бр. 21 от 7.03.2003 г. Издадена от Министерството на правосъдието, обн., ДВ, бр. 104 от 28.11.03.2003 г., в сила от 1.10.2003 г.

0 comments

Конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване

Ратифицирана със закон, приет от 39-о Народно събрание на 31.01.2002 г. – ДВ, бр. 16 от 12.02.2002 г. Издадена от Министерството на правосъдието, обн., ДВ, бр. 78 от 13.08.2002 г., в сила за Република България от 1.09.2002 г.

0 comments

Конвенция на МОТ /№ 182/ относно забраната и незабавни действия за ликвидирането на най-тежките форми на детския труд

Ратифицирана със закон, приет от 38-о Народно събрание на 21.06.2000 г. – ДВ, бр. 54 от 4.07.2000 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 68 от 3.08.2001 г., в сила от 28.07.2001 г.

0 comments

Конвенция на ООН за правата на детето

Приета от ОС на ООН на 20.11.1989 г.  Ратифицирана с ре шение на ВНС от 11.04.1991 г. – ДВ, бр. 32 от 23.04.1991 г.  В сила от 3.07.1991 г.

0 comments