Профил на купувача

Пряко договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13 от Закона за обществените поръчки с предмет „Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития и мероприятия от календара за събитията на Държавната агенция за закрила на детето“

Обявление за приключване на договор по обществена поръчка Покана Решение за откриване Приложение Приложение 7 Разяснение Протокол Протокол 2 Протокол 3 Протокол 4 Протокол 5 Протокол 6 Протокол 7 Протокол 8 Доклад — Техническо предложение и приложения — — Ценово предложение Договор за обществена поръчка Гаранция за изпълнение на обществената поръчка Обявление за възложена поръчка

0 comments

Пряко договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП с предмет „Предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития и мероприятия от календара на събитията на Държавната агенция за закрила на детето“

0 comments

ОДИТНА ПЪТЕКА ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО И ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

0 comments

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

0 comments

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: „Поддържане и управление на национална телефонна линия за деца 116 111”

0 comments

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: „Поддържане и управление на национална телефонна линия за деца 116 111”

0 comments

Държавна агенция за закрила на детето обявява процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: „Поддържане и управление на национална телефонна линия за деца 116 111”

 

0 comments

ДАЗД обявява обществена поръчка с предмет: „Разработване и отпечатване на сборник с информационни и методически материали за работа с кандидат-осиновители и кандидати за приемни семейства”

 

0 comments

ДАЗД отправя публична покана за избор на изпълнител по реда на глава 8а от ЗОП с предмет:„Извършване на анализ на нагласите на приемните родители към приемане на деца с увреждания в изпълнение на Дейност 7 на Проект “Детство за всички”

0 comments

ДАЗД, на основание чл. 27, ал. 2 от Закона за обществените поръчки обявява процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет:„Поддържане и управление на телефон 116 111″

0 comments

Председателят на ДАЗД отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава 8 „а“ от ЗОП с предмет:”Изработка на 2 тематично свързани видеоклипа по проект “Подкрепа”

 

0 comments

ДАЗД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: “Извършване на социологическо проучване на изпълнението на Плана за действие към Национална стратегия “Визия за деинституционализация” по Проект “Подкрепа”

0 comments

Председателят на ДАЗД отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава 8 „а“ от ЗОП с предмет:”Изработка на 2 тематично свързани видеоклипа с продължителност от по 30 секунди по проект “Подкрепа”

0 comments

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава 8 „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет: „Изработка на клип в изпълнение на Дейност 9 на Проект “Подкрепа”

0 comments

Председателят на ДАЗД отправя публична покана с предмет:„Избор на 1 психиатър и 2 детски психиатри за предоставяне на експертиза в рамките на изпълнението на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето отправя публична покана  за събиране на оферти по реда на Глава 8 „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на един психиатър и двама детски психиатри за предоставяне на експертиза в рамките на изпълнението на Плана за действие и Националната стратегия „Визия за деинституционализация на…

Read more »

0 comments

Председателят на ДАЗД отправя публична покана по проект „Изготвяне на Функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Държавната агенция за закрила на детето“

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет: „Изготвяне на Функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Държавната агенция за закрила на детето“, одобрен за финансиране с Договор № 14-11-7/19.09.2014 г….

Read more »

0 comments

Председателят на ДАЗД отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет: „Осигуряване и провеждане на специализирани обучения за служителите на ДАЗД”

Публична покана с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Осигуряване и провеждане на специализирано обучение за служителите на Държавната агенция за закрила на детето по Закона за достъп до обществена информация” Обособена позиция № 2 – „Осигуряване и провеждане на езикови обучения за служителите на Държавната агенция за закрила на детето”

0 comments

Председателят на ДАЗД открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране на изнесено обучение за служителите на Държавната агенция за закрила на детето”

На 8 септември 2014 г. ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществената поръчка На 8 септември 2014 г. ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществената поръчка за организиране на изнесено обучение за служителите на ДАЗД На 08.09.2014 г. (понеделник) в 14.00 часа в сградата на Държавната агенция за закрила на детето,…

Read more »

0 comments

„Избор на 17 броя експерти – специални педагози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от специализираните институции в изпълнение на Дейност 4 по проект „Детство за всички”

0 comments

„Избор на 11 броя експерти – психолози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от специализираните институции в изпълнение на Дейност 4 по проект „Детство за всички”

0 comments

Председателят на ДАЗД открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на логистика за организация и провеждане на събития по Проект BG051PO001-7.0.02-0003 “Управление на промяната чрез опит и знания“

Председателят на ДАЗД открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на логистика за организация и провеждане на събития по Проект BG051PO001-7.0.02-0003 “Управление на промяната чрез опит и знания“, финансиран по Оперативна  програма „Развитие на човешките ресурси“

0 comments

Обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на срещи за обмяна на опит между доставчици на нови социални услуги за деца в изпълнение на Дейност 5 от Проект BG051PO001-5.2.08-0001 „Детство за всички”

0 comments

Публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Проект № 0102-ДАЗД-1.9; BG161PО002-1.9.01–0001 „Подкрепа”

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето отправя публична покана за събиране на оферти  по реда на  Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Проект № 0102-ДАЗД-1.9; BG161PО002-1.9.01–0001 „Подкрепа”  

0 comments

Публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Държавна агенция за закрила на детето“

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Държавна агенция за закрила на детето“ Публична покана с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на…

Read more »

0 comments

„Избор на 16 броя експерти – психолози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от специализираните институции в изпълнение на Дейност 4 по проект „Детство за всички”

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето отправя публична покана за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на 16 броя експерти – психолози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от специализираните институции в изпълнение на Дейност 4 по проект „Детство за всички”  

0 comments

„Избор на 16 броя експерти – специални педагози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от специализираните институции в изпълнение на Дейност 4 по проект „Детство за всички”

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето отправя публична покана за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на 16 броя експерти – специални педагози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от специализираните институции в изпълнение на Дейност 4 по проект „Детство за всички”

0 comments

“Организиране на експертна среща по изпълнението на Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето 2012-2015 г. с оглед внедряването на стратегически цели на Стратегията в българските стратегически документи“

Председателят на ДАЗД открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Организиране на експертна среща по изпълнението на Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето 2012-2015 г. с оглед внедряването на стратегически цели на Стратегията в българските стратегически документи“

0 comments

Отпечатване и разпространение на Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето 2012 – 2015 г.

0 comments

Обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване и офис консумативи за нуждите на Проект № 0102-ДАЗД-1.9; BG161PО002-1.9.01–0001 „Подкрепа”

0 comments

Обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Проект № 0102-ДАЗД -1.9.; BG161PO002-1.9.01-001”

0 comments

„Избор на експерти в сферата на връзките с обществеността и комуникацията за предоставяне на експертиза в рамките на изпълнението на Плана за действие и Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р България”

Председателят на ДАЗД отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на експерти в сферата на връзките с обществеността и комуникацията за предоставяне на експертиза в рамките на изпълнението на Плана за действие и Националната стратегия „Визия за деинституционализация на…

Read more »

0 comments

„Проектиране и разработване на „Национална информационна система (НИС) на ДАЗД“ Проект BG051PO001-6.1.02 „Изграждане на интегрирана информационна система в МТСП”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

0 comments

Обществена поръчка с предмет: „Информационна кампания в изпълнение на Дейност 3 от Проект № 0102-ДАЗД-1.9; BG161PО002-1.9.01–0001 „Подкрепа”

0 comments

„Председателят на Държавната агенция за закрила на детето отправя публична покана за избор на двама детски психиатри“

„Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на двама детски психиатри за предоставяне на експертиза в рамките на изпълнението на Плана за действие и Националната стратегия…

Read more »

0 comments

„Избор на 23 броя експерти – специални педагози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от специализираните институции в изпълнение на Дейност 4 по проект „Детство за всички”

Публична покана за събиране на оферти по реда на глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на 23 броя експерти – специални педагози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от специализираните институции в изпълнение на Дейност 4 по проект „Детство за всички”

0 comments

„Избор на 23 броя експерти – психолози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от специализираните институции в изпълнение на Дейност 4 по проект „Детство за всички”

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на 23 броя експерти – психолози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от специализираните…

Read more »

0 comments

„Избор на детски психиатър за предоставяне на експертиза в рамките на изпълнението на Плана за действие и Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на детски психиатър за предоставяне на експертиза в рамките на изпълнението на Плана за действие и Националната стратегия „Визия…

Read more »

0 comments

„Избор на 25 броя експерти – специални педагози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от специализираните институции в изпълнение на Дейност 4 по проект „Детство за всички”

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на 25 броя експерти – специални педагози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от…

Read more »

0 comments

„Избор на 25 броя експерти – психолози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от специализираните институции в изпълнение на Дейност 4 по проект „Детство за всички”

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на 25 броя експерти – психолози за подготовка на децата и младежите от целевата група за извеждане от специализираните…

Read more »

0 comments

„Избор на експерти в сферата на здравеопазването за предоставяне на експертиза в рамките на изпълнението на Плана за действие и Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р България” в рамките на Проект № 0102-ДАЗД-1.9

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на експерти в сферата на здравеопазването за предоставяне на експертиза в рамките на изпълнението на Плана за действие и…

Read more »

0 comments

“Организиране на работни срещи/семинари за обмяна на опит и информация в изпълнение на Дейност 7 от Проект № 0102-ДАЗД-1.9; BG161PО002-1.9.01–0001 „Подкрепа”

0 comments

„Доставка на лек автомобил за нуждите на Проект № 0102-ДАЗД-1.9; BG161PО002-1.9.01–0001 „Подкрепа”

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лек автомобил за нуждите на Проект № 0102-ДАЗД-1.9; BG161PО002-1.9.01–0001 „Подкрепа”

0 comments

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Проект № BG051PО001-7.0.02-0003 „Управление на промяна чрез опит и знания” на ОПРЧР”

0 comments

„Подготовка и изготвяне на информационни материали и публикуване на публикации в местни и национални медии в изпълнение на Дейност 3 и 10 на проект BG051PO001-7.0.02-0003 “Управление на промяната чрез опит и знания” на ОПРЧР”

0 comments

Публична покана с обект услуга и предмет: „Превод на Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето 2012-2015 г. от английски на български език“

0 comments

Обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Държавна агенция за закрила на детето”

 

0 comments