Статистика

ОПИСАТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ЗА ДЕЦА ТЪРСЕЩИ И/ИЛИ ПОЛУЧИЛИ ЗАКРИЛА, ПРЕМИНАЛИ ПРЕЗ РПЦ ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2017 г.

0 comments

Деца, отглеждани в специализирани институции

0 comments

ВЪЗПИТАТЕЛНИ УЧИЛИЩА ИНТЕРНАТИ (ВУИ) И СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНТЕРНАТИ (СПИ) 2016 Г.

0 comments

Безнадзорни деца – приюти, дневни центрове и домове за временно настаняване – към 31.12.2015 година

0 comments

Специализирани институции за деца 2015 г.

0 comments

Възпитателни училища-интернати (ВУИ) и социално-педагогически интернати (СПИ) 2015 г.

0 comments

Възпитателни училища интернати (ВУИ) и социално-педагогически интернати (СПИ) 2014 г.

0 comments

Безнадзорни деца – приюти, дневни центрове и домове за временно настаняване – към 31.12.2014 година

0 comments

Специализирани институции за деца 2014 г.

0 comments

Брой деца, отглеждани в специализирани институции към 31.12.2013 г. в сравнителен план 2001 – 2013 г.

0 comments

Обобщени данни за 2012г. от училища за деца с нарушено зрение

0 comments

Ефективност на системата за закрила на детето 2012 г.

0 comments

Възпитателни училища интернати (ВУИ) и социално-педагогически интернати (СПИ)

0 comments

Безнадзорни деца – приюти, дневни центрове и домове за временно настаняване – към 31.12.2013 година.

0 comments

Информация за случаите на насилие през календарната 2013 г.

0 comments

Възпитателни училища интернати (ВУИ) и социално-педагогически интернати (СПИ) 2012 г.

0 comments

Безнадзорни деца – приюти, дневни центрове и домове за временно настаняване – към 31.12.2012 година

0 comments

Обобщени данни за 2012 г. от оздравителните училища на територията на страната

0 comments

Информация за случаите на насилие през календарната 2012 г.

0 comments

Брой деца, отглеждани в специализирани институции към 31 декември в сравнителен план 2001 – 2012 г.

0 comments

Болнични училища – 2012 г.

0 comments

Обобщени данни от училища за деца с увреден слух за 2012 г.

0 comments

Брой деца, отглеждани в специализирани институции от 01.01.2011 г. до 30.06.2011 година

0 comments

Оздравителни училища

0 comments

Безнадзорни деца – приюти, дневни центрове и домове за временно настаняване

0 comments

Анализ на училища за деца с увреден слух

0 comments

Анализ на болнични училища – 2011г.

0 comments

Анализ на училища за деца с увредено зрение – 2011г.

0 comments

Приключени преписки 2011г., анализ

0 comments

Кратък анализ на СПИ и ВУИ

0 comments

Училища за деца с увредено зрение

0 comments

Училища за деца с увреден слух

0 comments

Сигнали и жалби

0 comments

Оздравителни училища

0 comments

Координати на териториалните поделения на АСП

0 comments

Възпитателни училища – интернати ( ВУИ) и социално – педагогически – интернати (СПИ)

0 comments

Болнични училища

0 comments

Безнадзорни деца – приюти, дневни центрове и домове за временно настаняване

0 comments

Деца, настанени в Домове за деца с увреждания – първо полугодие на 2010 г.

0 comments

Деца, настанени в ДМСГД – първо полугодие на 2010 г.

0 comments

Деца, настанени в ДДЛРГ – първо полугодие на 2010 г.

0 comments

Училища за деца с увредено зрение

0 comments

Училища за деца с увреден слух

0 comments

Специални училища

0 comments

Специализирани институции за деца

0 comments

Сигнали и жалби

0 comments

Оздравителни училища

0 comments

Насилие над деца

0 comments

Деца от специализирани институции осиновени и настанени в приемни семейства

0 comments

Възпитателни училища – интернати (ВУИ) и социално-педагогически – интеранти (СПИ)

0 comments

Болнични училища

0 comments

Безнадзорни деца – приюти, дневни центрове и домове за временно настаняване

0 comments

Осиновяване

0 comments

Насилие над деца

0 comments

Безнадзорни деца – приюти, дневни центрове и домове за временно настаняване към 31.12.2008 година

0 comments

Специални училища

0 comments

Деца с увреждания иили хронични заболявания

0 comments

Деца, отглеждани в специализирани институции

0 comments

Натовареност на О”ЗД” и кадрово обезпечаване на дейностите по закрила на детето”

0 comments

Възпитателни училища интернати (ВУИ) и социално-педагогически интернати (СПИ)

0 comments

Ефективност на системата за закрила на детето – първо полугодие 2007 г.

0 comments

Натовареност на ОЗД и кадрово обезпечаване на дейностите по закрила на детето

0 comments

Комплекси за социални услуги за деца и семейства, работещи с деца, жертва на насилие

0 comments

Деца с изявени дарби

0 comments

Деца с увреждания и/или хронични заболявания

0 comments

Ефективност на системата за закрила на детето

0 comments

Възпитателни училища интернати и социално-педагогически интернати

0 comments

Специални училища

0 comments

Осиновяване

0 comments

Безнадзорни деца

0 comments

Деца, жертва на насилие

0 comments

Деца, отглеждани в специализирани институции

0 comments

Натовареност на ОЗД и кадрово обезпечаване на дейностите по закрила на детето

0 comments

Комплекси за социални услуги за деца и семейства, работещи с деца, жертва на насилие

0 comments

Деца с изявени дарби

0 comments

Деца с увреждания и или хронични заболявания

0 comments

Приемна грижа

0 comments

Ефективност на системата за закрила на детето – 2006 г.

0 comments

Възпитателни училища интернати и социално-педагогически интернати

0 comments

Специални училища

0 comments

Осиновяване

0 comments

Безнадзорни деца

0 comments

Деца, жертва на насилие

0 comments

Деца, отглеждани в специализирани институции

0 comments