Европейски програми и проекти

Реализирани проекти

Проект “Детство за всички”

Проектът цели промяна на философията за грижа за деца с увреждания, като най-уязвима група от децата в институции, с акцент върху превенция на рисковете за институционализация, подкрепа на семействата и осигуряване на семейна или близка до семейната среда за всяко дете, настанено в специализирана институция за деца с увреждания.


Проект “Подкрепа”

Управлението на промяната от институционални грижи за деца към услуги, в общността, е комплексен процес, протичащ в няколко сфери и нива на взимане на решения. За постигането на поставените във Визията цели и предвидените в Плана проекти е необходимо да бъде осигурена свързаност, допълняемост и взаимно обусловеност на инициативите и промените в съответните секторни политики.


Проект “Управление на промяната чрез опит и знания”

Проектът пряко ще допринесе за интегрирането на определени рискови групи в живота на общността и ще подпомогне тяхното последващо развитие. В частност, проектът ще създаде условия за практическа и теоретична обмяна на опит между различни видове експерти, което от своя страна ще подобри човешкия ресурс и ще гарантира устойчивост.


Проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Държавната агенция за закрила на детето”

Създаване на условия за организационно развитие и повишаване ефективността на дейността на ДАЗД за осигуряване на качествено прилагане на държавната политика в областта на закрилата на детето в Република България. Избягване на дублиращи се функции.