Процедури

Всички доставчици, желаещи да предоставят социални услуги за деца, които не са изрично посочени в Правилника за приложение на Закона за социалното подпомагане , е необходимо да предоставят информация за потребността на общността от подобен тип услуга, съгласно чл. 36 ал. 5 от ППЗСП

Всички доставчици, желаещи да предоставят социални услуги за деца, които не са изрично посочени в Правилника за приложение на Закона за социалното подпомагане (ППЗСП), е необходимо да предоставят информация за потребността на общността от подобен тип услуга, съгласно чл. 36 ал. 5 от ППЗСП. За доставчиците, които до момента са предоставяли иновативна услуга, но лицензът…

Read more »

0 comments

АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА, ПОДАЛИ ИНФОРМАЦИОННИ КАРТИ

0 comments

Вътрешни правила по лицензиране на доставчици на социални услуги за деца за 2017 година

0 comments

Анализ за дейността на лицензираните от ДАЗД доставчици на социални услуги за деца през 2015 г.

   

0 comments

Постановление за приемане на тарифа за таксите за лицензиране

0 comments

Тарифа за таксите за разглеждане на документи за издаване на лиценз и за подновяването му

0 comments

Декларация за ликвидация и несъстоятелност

0 comments

Декларация за отчет на дейността

0 comments

Описание на социалната услуга за деца

0 comments

Заявление за прекратяване на лиценз

0 comments

Заявление за подновяване на лиценз

Съгласно § 15 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане (ДВ, бр. 8 от 2016 г.), издадените лицензи по реда на Закона за закрила на детето преди датата на влизането в сила на този закон запазват действието си до изтичането на срока им.   Преди изтичането…

Read more »

0 comments

Заявление за издаване на лиценз

0 comments

Анализ за дейността на лицензираните от ДАЗД доставчици на социални услуги за деца през 2014 г.

0 comments

Анализ за дейността на лицензираните от ДАЗД доставчици на социални услуги за деца през 2013 г.

0 comments

Анализ за дейността на лицензираните от ДАЗД доставчици на социални услуги за деца през 2012 г.

0 comments

Анализ за дейността през 2011 год. на лицензираните от ДАЗД доставчици на социални услуги за деца

0 comments