Актуална информация за НСЗД

Националният съвет за закрила на детето получи получи поздравителен адрес от г- н Славчо Атанасов

Националният съвет за закрила на детето получи поздравителен адрес от г-н Славчо Атанасов, председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта към 44 Народно събрание.

0 comments

Избор на юридически лица с нестопанска цел за членове на Националния съвет за закрила на детето

На 14 декември 2017 г., Комисия, определена със заповед № РД-06-25/14.12.2017 г, на Председателя на ДАЗД, за избор на юридическите лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/ за членове на Националния съвет за закрила на детето извърши преглед на подадените заявления за интерес на 13 граждански организации, като допуска следните ЮЛНЦ, с право на глас, до участие…

Read more »

0 comments

Г-жа Офелия Кънева председателства заседание на Националния съвет за закрила на детето

На 27-28 октомври в гр. Пловдив се проведе изнесено заседание на Националния съвет за закрила на детето  с участието  на г-н Славчо Атанасов, председател на Комисията за децата, младежта и спорта. Г-н Атанасов изрази своята благодарност в ролята си на домакин предвид това, че е пловдивчанин , към г-жа Офелия Кънева, , за добрата координация…

Read more »

0 comments

Mеханизъм за избор на неправителствени организации за членове на НСЗД Председател на съвета е председателят на ДАЗД, който организира, ръководи дейността му, координира изпълнението на решенията му и го представлява.

0 comments