За агенцията

Дейност

Дейността на ДАЗД е на сочена към всички деца в Република България и техните семейства.

Структура на ДАЗД

Структура на Държавната агенция за закрила на детето, история на председателите, Обща и специализирана администрация

Политики

Стратегии и програми, Стратегически и оперативни планове, Доклади и отчети, Споразумения, Харта на клиента, Етичен кодекс и Антикорупция


Консултативни органи

Дейности и новини за Националния съвет за закрила на детето и Съвета на децата.