Кариери

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл. 10а, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители за длъжността „директор“ на дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“

  Документите се подават до 20.04.2018 г. , 12:00 часа, в стая 684, 5. етаж, източен коридор на ДАЗД

0 comments

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители за длъжността „директор“ на дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“

Документи се подават до 12.00 часа на 11.12.2017 г. Списък на допуснатите кандидати

0 comments

ОБЩ КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

Документи се се подават до 16.00 часа на 04.12.2017 г. Допуснати кандидати  

0 comments

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители за 1 бройка за длъжността „юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“

Документи се подават до 16.00 часа на 23.11.2017г. Списък на допуснатите кандидати

0 comments

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители за 1 бройка за длъжността „старши експерт“ в отдел „Политики, стратегическо планиране и програми“ на дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“

Документи се подават до 23.11.2017г.  (16 часа) Списък на допуснатите кандидати  

0 comments

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

Списък на допуснатите кандидати

0 comments

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ЗА 1 БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО И ФИНАНСОВО-СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ“

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ЗА 1 БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ“  В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО И ФИНАНСОВО-СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ“ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: ДО 19-ТИ ЮНИ 2017Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

0 comments

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ “МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ-СЕВЕРЕН” НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “КОНТРОЛ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО”

Допуснатите кандидати да се явят на писмен изпит – решаване на тест  на 19.05.2017  г. (петък) от 11.00 часа в сградата на ДАЗД, гр. София, ул. „Триадица” № 2, ет. 5, западен коридор, стая № 657

0 comments

ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ “МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ – СЕВЕРЕН” /гр. Русе/ НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “КОНТРОЛ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО”

Краен срок за подаване на документи 20.04.2017 г. 16.00 часа.

0 comments

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА, СЪТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНАЦИЯ“ НА ДИРЕКЦИЯ „ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ ЗА ДЕТЕТО, СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И КООРДИНАЦИЯ“

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА, СЪТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНАЦИЯ“ СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРOДНА ЗАКРИЛА, СЪТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНАЦИЯ“ НА ДИРЕКЦИЯ „ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ ЗА ДЕТЕТО, СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И КООРДИНАЦИЯ“

0 comments

Kонкурс за длъжността инспектор в отдел „Мониторинг и контрол – западен” (гр. София) и инспектор в отдел „Мониторинг и контрол – северен” (гр. Русе) на Главна дирекция „Контрол по правата на детето”

24 Ноември 2016

Краен срок за подаване на документи – 16.00 часа на 05.12.2016 г.