Политики

Стратегии и програми

Представяне на стратегии и програми.

Стратегически и оперативни планове

Представяне на стратегическите и оперативни планове.

Доклади и отчети

Представяне на Доклади, отчети и анализи.


Споразумения

Споразумения на Държавната агенция за закрила на детето с институциите в България.

Харта на клиента

Мисия и цели на Държавната агенция за закрила на детето.

Етичен кодекс

Етични правила за поведение на служителите в ДАЗД.


Антикорупция

Вътрешни правила и система за мониторинг, конфликт на интереси, упътване за подаване на сигнал.