Доклади и отчети

Периодичен отчет по изпълнението на План за действие за периода 2017-2018 г. към Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2017-2020 г.

0 comments

Д О К Л А Д „Мониторинг на прилагането на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция”

0 comments

Доклад за дейността на Държавна агенция за закрила на детето за 2017 г

0 comments

Оперативен план за 2018г.

0 comments

Отчет за изпълнението на цели 2017г.

0 comments

Мониторинг на прилагането на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция

0 comments

Мониторинг на прилагането на Координационен механизъм за насилие за 2015 г.

0 comments

„Мониторинг на прилагането на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция”

0 comments

Анализ на изпълнението на Националната стратегия за детето (2008 – 2018 г.) за периода 2008 – 2010г.

0 comments