Етичен кодекс

Етичен кодекс

Етични правила за поведение на служителите в ДАЗД Тези правила определят етичните стандарти за поведение на служителите в Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД). Основната цел на тези правила е изграждане на обща европейска административна култура сред служителите в ДАЗД и постигане на професионално етично поведение в тяхната работа. Правилата за поведение на служителите…

Read more »

0 comments