Харта на клиента

Мисия на Държавната агенция за закрила на детето

    • да осигури условия за гарантиране правата на всяко дете в Република България чрез разработване политиката за детето и контрол на нейното изпълнение;
    • да обслужва обществения интерес ефективно и ефикасно, при максимален резултат и качество на обслужването, с минимален разход на финансови и човешки ресурси.

Стратегически цели по административното обслужване в ДАЗД

    • Повишаване на качеството и ефективността на работата по административното обслужване в агенцията.
    • Улеснение на гражданите и юридическите лица при получаване на информация относно видовете административни услуги и при предоставянето им.
    • Пресичане на прекия контакт между искащия услугата и служителите, работещи по издаването на индивидуалния административен акт, с цел елиминиране на възможностите за корупция.